MARDİN ECZACI ODASI FLASH HABERLER İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ HAKKINDA

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmeti Hakkında

Değerli Meslektaşlarımız,

Az tehlikeli ve 10’dan az çalışanı bulunan iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği bakımından daha düşük risk altında olması sebebiyle buralardaki bir kısım iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri işveren veya işveren vekillerine devredilebilecek niteliktedirler. Bu husus göz önüne alındığında 29 haziran 2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazete ’de İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine ilişkin yönetmelik kapsamına göre ;

·İşveren ve işveren vekili sahip olduğu sertifika ileişe giriş ve periyodik muayeneler ile tetkikler hariçiş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilirler.

Mayıs ayında Anadolu üniversitesi e-sertifika sınavına girip başarılı olan Eczacıların dışarıdan herhangi bir hizmet almasına gerek yoktur. Ancak; yeni personel alımında ya da mevcut personellerinden iş sağlığı ve güvenliği eğitim sertifikası olmayan eczacılarımız bu e-sertifikaya sahip olsalar dahi personele kendileri eğitim veremezler, işe giriş muayenelerini yapamazlar. Bu durumda olan eczacılarımızın personelleri için bir OSGBtarafından iş sağlığı ve güvenliği sertifikası aldırması gerekmektedir.

·Personeli olmayan eczacılarımızın bu hizmetlerden hiçbirini almasına gerek yoktur.

E-Sertifika Almayan ve Sarıgül OSGB ile sözleşme imzalayacak eczacılarımızın yapması gerekenler:

1.Odamıza Sarıgül OSGB ile çalışmak istediğini bildiren meslektaşlarımızın eczane bilgileri Sarıgül OSGB’ye iletilecektir.

2.Sarıgül OSGB yetkilileri tüm eczanelerimizle görüşerek gerekli bilgilendirmeleri yapacak ve eczacılarımızla bir sözleşme imzalayacaktır.

3.Sarıgül OSGB firması ile yapılan sözleşme sonrası Firma tarafındanİSG-KATİPsistemi üzerinden ilgili uzmanların ataması yapılacaktır.

4.EczacılarımızınE – devlet şifreleriileİSG- Katipsistemine giriş yaparak firmanın yaptığı atamaları onaylaması gerekmektedir.

Bu atamanın onaylanması sonucu yasal olarak hizmet veren firmaSarıgül OSGBolacaktır.

Sarıgül OSGByasal mevzuat çerçevesinde iş yerlerinde yapılması gerekenler hakkında eczacılarımızı bilgilendirecektir. Buna göre;

1.Her eczane için İSG dosyası oluşturulması

2.Eczane personeli eğitimleri ve sertifika işlemleri

3.Acil durum eylem planının hazırlanması

4.Yıllık değerlendirme raporunun hazırlanması ( takvim yılı sonunda)

5.Risk değerlendirme raporunun hazırlanması

6.Yıllık eğitim ve çalışma planının hazırlanması

7.Çalışan temsilcisi ve destek elemanı için atama yazısının hazırlanması

Bu hizmetler eksiksiz olarak iş güvenliği uzmanı tarafından verilecek olup bu hizmetlere ait dökümanlar dosyalar halinde eczanelere verilecektir.

Tüm bu işlemler sonrası firma tarafından görevlendirilen iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı mevzuat çerçevesinde rutin olarak eczanelerimize hizmet vereceklerdir.

Sözleşme süresince yeni personel alımı sırasında mutlaka OSGB’ye bilgi verilmeli, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının yeni personel için de yapılması sağlanmalıdır.

Not

· E - sertifikası olan eczacılarımızın, iş sağlığı ve güvenliği eğitim sertifikası olmayan personelleri yada yeni personel alımı durumunda Sarıgül OSGB bu eğitimi verebilecektir.

SARIGÜL OSGB, VERECEĞİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETLERİNİN EKSİKLİĞİNDEN VEYA ZAMANINDA VERİLMEMESİNDEKİ KUSURLARINDAN DOLAYI HİZMET VERDİĞİ ECZANELERE KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARINI ÖDEMEYİ KABUL VE TAAHHÜT EDER.

.Bundan önce yaptığımız duyurularda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu Kanuna bağlı Yönetmelikler çerçevesinde eczanelerimizde yapılması gereken işlemleri ve yine mevzuat doğrultusunda 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren az tehlikeli iş yerleri sınıfına giren eczanelerimizde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin e sertifika programına dahil olarak sertifika almaya hak kazanan eczanelerimiz tarafından veya ortak Sağlık güvenlik birimlerinden hizmet satın alınarak yapılmasının zorunlu olduğu sizlerle paylaşılmıştı.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuz bölgemizde bir çok OSGB ile görüşme yapmış, bu görüşmeler sonucu en uygun olarak belirlediği Sarıgül OSGB ile eczacılarımız adına kapsamlı bir anlaşma imzalamıştır.

Buna göre OSGB ile protokol imzalayan eczanelerimiz mevzuat çerçevesinde gerekli olan aşağıdaki hizmetleri alabileceklerdir.

1.İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ GÜVEN VE SORUMLULUKLARI

a) Rehberlik ve danışmanlık;

· İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.

b) Risk değerlendirmesi;

· Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

c) Çalışma ortamı gözetimi;

· Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek,

· İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak,

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

· İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak.

· Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.

d) İlgili birimlerle işbirliği;

· İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak,

· İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.

 

1.İŞYERİ HEKİMİ HİZMETLERİ

a)İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,

b)Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak,

c)Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek,

d)İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak,

e)İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak,

f)İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak,

g)Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak,

h)İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak,

i)İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak, meslek hastalıkları için önlem almak ve olma ihtimali olan kişileri yönlendirmek,

j)Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,

k)İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek,

l)Yıllık çalışma planı hazırlamak,

 

m)Küçük cerrahi müdahaleler, dikiş, pansuman, enjeksiyon yapmak.

fiyat listesi için tıklayınız

17.06.2016 - Okunma Sayısı : 2546