• ANASAYFA
 • ECZANE REHBERİ
 • İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İSTENEN BELGELER

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İSTENEN BELGELER


 • Ön ve arka sayfaları doldurulmuş matbu form (İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şubesi'nden alınır)
 • Eczacının noterlikçe tasdikli diploma sureti ve resimli çıkış belgesinin aslı
 • Resmi mühürle tasdikli ve yeni tarihli sağlık raporu (Eczane açmasına sakınca yoktur ibaresi raporda yer almalı, onaylayan doktorun adı soyadı belirtilmelidir)
 • Resmi mühürle tasdikli ve yeni tarihli göz raporu (Eczane açmasına sakınca yoktur ibaresi raporda yer almalı, onaylayan doktorun adı soyadı belirtilmelidir)
 • Eczacının adına yatırılmış eczane ruhsat harç makbuzu aslı
 • Eczanenin açık adresini, konumunu ve ebadını açık olarak gösterir krokinin aslı ve krokinin bir nüshasının ezcane olacak yerin 6197 sayılı yasa ve eki yönetmelik hükümlerine uygun olduğunun bölge eczacı odası ve İl Sağlık Müdürlüğü'nce onaylanması (meslek odasına kayıtlı mimar veya mühendis tarafından oda kayıt numarasıyla birlikte onaylanması)
 • Bölge eczacı odasınca eczacılık ile ilgili kanunlara uygun olduğu ve muvazaalı olmadığı hususunda verilmiş değerlendirme raporu (oda uygunluk belgesi)
 • Eczacının 6 adet vesikalık fotoğrafı
 • Eczacının sabıkası olmadığına dair resmi mühürlü, tasdikli ve yeni tarihli savcılık belgesi
 • Biyografi (özgeçmiş)


25.04.2020(Yeni eczane açacaklardan istenen belgelere ek olarak)

 • Ön ve arka sayfası doldurulmuş matbu form
 • Sağlık Ocağı veya Sağlık Müdürlüğü'nde görevli eczacılar ve oda temsilcisi nezaretinde hazırlanan devir tutanağı
 • Demirbaş, ilaç, ıtriyat, parfümeri envanteri, fatura fotokopileri
 • Eczanenin eski ruhsatnamesi
 • Oda uygunluk belgesi (Eczacı Odası'ndan alınacaktır)


25.04.2020 • Ön ve arka sayfası doldurulmuş matbu form
 • Eczanenin eski ruhsatı
 • Eczanenin açık adresini, konumunu ve ebadını açık olarak gösterir krokinin aslı ve krokinin bir nüshasının eczane olacak yerin 6197 sayılı yasa ve eki yönetmelik hükümlerine uygun olduğunun bölge eczacı odası ve İl Sağlık Müdürlüğü'nce onaylanması (meslek odasına kayıtlı mimar veya mühendis tarafından oda kayıt numarasıyla birlikte onaylanması)
 • Bulunduğu il ve ilçe dışında (başka il veya ilçelere) yapılan eczane nakillerinde 6197 sayılı yasanın 5. maddesine göre, yeniden ruhsatname düzenleneceğinden nakil edilen yerin nüfusuna göre tam olarak yatırılacak eczane ruhsatı harç makbuzu aslı
 • Oda uygunluk belgesi (Eczacı Odası'ndan alınacak)


25.04.2020 • Eczanenin ve Eczacının adı yazılı levha (Camekana da yazılabilir)
 • Kapı zili
 • Işıklı nöbet levhası
 • Eczacının 30 x 40 ebadında fotoğrafı
 • Atatürk'ün 30 x 40 ebadında fotoğrafı
 • Buzdolabı
 • Eczane için gerekli reçete kayıt, uyuşturucu, psikotrop, teftiş, personel, stajyer ve normal reçete ile verilen kontrole tabi ilaçların girişi için normal kırtasiye defteri, (Eczacı Odası'ndan temin edilir. Defterler Ankara Eczacı Odası tarafından tasdik edilir), Kırtasiye defteri hariç
 • Uyuşturucu ilaçlar (Morphine 0.01, 0.02 ampul, Aldolan ampul, MST 10-30-60-100mg tablet vs.)
 • Psikotrop ilaçlar (Diazem, Tranxilene, Luminal, Luminaletten vs.)
 • Normal reçete ile verilen kontrole tabi ilaçlar (Aferin-Benical-Theraflu vs.)
 • Acil serum (Tetanoz, Akrep, Yılan, Difteri, Gangren)
 • Terazi, Produi, Havan ve diğer laboratuvar araçları
 • Laboratuvar bankosu (Üzeri cam, fayans veya mermer olacaktır)
 • Toksik dolap (Kilitli olacak)
 • Farmakope (Sağ. Bak. Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü'nden temin edilir)
 • Yangın söndürme cihazı (Her 25 m2 için 6 kg'lık)
 • Eczane dolapları (Camlı, sürgülü, kolay açılıp kapanır olacak)
 • Çelik kasa (Uyuşturucu ilaçların muhafazası için)
 • Majistral tarife (Eczacı Odası'ndan temin edilir)
 • Beyaz meslek önlüğü (Önlüklerin göğüs cebi üzerinde eczacıların ad ve soyadının belirtilmesi zorunludur)
 • Majistral etiketler
 • Yönetmelik gereği eczanelerde bulundurulması zorunlu olan ilaç ve tıbbi malzemeler


25.04.2020 • Ön ve arka sahifesi doldurulmuş matbu form (2 adet Eczacılık Şube Müdürlüğünden temin edilir)
 • Mes'ul Müdürün noterlikçe tasdikli diploma veya resimli çıkış belgesi aslı
 • Mes'ul Müdürün resmi mühürle tasdikli resimli, tarihli sağlık raporu (Raporda, Eczacılık yapmasında sağlık yönünden bir engel bulunmamaktadır ibaresi olacaktır. Tasdik eden doktorun adı ve soyadı belirtilecek)
 • Mes'ul Müdürün resmi mühürle tasdikli ve yeni tarihli göz raporu (Hastaneden alınacaktır. Özel hekimden alındığı taktirde hekimin bağlı olduğu Sağlık Ocağı Tabibliğine tasdik ettirilecektir)
 • Mes'ul Müdürün 5 adet vesikalık fotoğrafı
 • Mes'ul Müdürün sabıkası olmadığına dair yeni tarihli resmi mühürlü tasdikli savcılık belgesi
 • Mes'ul Müdürün değişikliği halinde eski Mes'ul Müdürün mes'ul müdürlük belgesi
 • Yukarıdaki belgelerin fotokopisi

Not:Matbu formda işaretlenen yerlerin ilgililerce eksiksiz doldurulması, Mes'ul Müdür tayin eden bölümün yetkili makam mühürü ile birlikte onaylanması gerekmektedir.25.04.2020 • ODA KAYDI
 • DEVİR DİLEKÇESİ
 • HÜKÜMET TABİPLİĞİ RAPORU FOTOKOPİSİ
 • BÖLGE TEMSİLCİSİ RAPORU ASLI
 • İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TASTİKLİ 5 ADET RÖLEVE PLANI - ELEKTRİK-SU MÜRACAAT MAKBUZLARININ FOTOKOPİSİ
 • KİRA KONTRATI FOTOKOPİSİ
 • ECZANE OLACAK YERİN TAPU YADA İSKAN FOTOKOPİSİ, (İSKANI YOKSA MUHTARLIKTAN BİNA OLDUĞUNA DAİR YAZI)
 • DEVİR SENEDİ,(DEVİR SÖZLEŞMESİNDEN ODAYA İKİ ADET GETİRİLMELİDİR.)


25.04.2020 • KAPANIŞ DİLEKÇESİ
 • BAĞLI BULUNDUĞU SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI'NDAN ALMIŞ OLDUĞU KAPANIŞ TUTANAĞI


25.04.2020 • ODA KAYDI
 • ECZANE NAKİL DİLEKÇESİ
 • HÜKÜMET TABİPLİĞİ RAPORU FOTOKOPİSİ
 • BÖLGE TEMSİLCİSİ RAPORU ASLI
 • İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN BEŞ ADET RÖLEVE PLANI
 • ELEKTRİK-SU MÜRACAAT MAKBUZLARINI FOTOKOPİSİ
 • KİRA KONTRATI FOTOKOPİSİ
 • ECZANE OLACAK YERİN TAPU YA DA İSKAN FOTOKOPİSİ ( İSKANI YOKSA MUHTARLIKTAN BİNA OLDUĞUNA DAİR YAZI


25.04.2020 • DEPONUN TİCARET SİCİL GAZETESİ
 • DEPONUN MESUL MÜDÜR ATADIĞINA DAİR DİLEKÇE
 • MESUL MÜDÜRLÜĞÜ KABUL ETTİĞİNE DAİR DİLEKÇE
 • MESUL MÜDÜR DEĞİŞİKLİĞİNDE, ESKİ MESUL MÜDÜRÜN İSTİFA DİLEKÇESİ


25.04.2020